چالش های تربیتی کرونا

چالش های تربیتی کرونا

 این نوشته مقدمه ای است بر مقالاتی که کمک می کنند والدین بتوانند کتاب هایی مناسب کودکان و نوجوانان در شرایط کرونا یا چه بسا گذار از این دوران را انتخاب کرده و از آن ها بهترین بهره را ببرند.

ادامه مطلب